Wyniki postępowania ofertowego 20.03.2017r.

Informacja o wyniku postępowania na usługę cateringową podczas targów Motor Show Poznań 2017

Szanowni Państwo,

Firma „KALIŃSKI” Włodzimierz Kaliński informuje, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym na usługę cateringową podczas targów Motor Show Poznań 2017 realizowanym w ramach projektu: „Rozwój eksportu i wzrost umiędzynarodowienia firmy KALIŃSKI”, numer projektu RPWP.01.04.01-30-0084/15, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez CRAFT S.C. Jakub Gielżyński, Krzysztof Turek, ul. Ratajczaka 31, 61-816 Poznań, NIP 7831672036.

Oferta firmy uzyskała 100 punktów.

Zapytanie ofertowe 09.03.2017r.

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową podczas targów Motor Show Poznań 2017
w ramach projektu: „Rozwój eksportu i wzrost umiędzynarodowienia firmy KALIŃSKI”
Numer projektu RPWP.01.04.01-30-0084/15

Szanowni Państwo,

Firma „KALIŃSKI” Włodzimierz Kaliński zaprasza do złożenia oferty na Usługa cateringowa świadczona dla firmy „KALIŃSKI” Włodzimierz Kaliński (dla 5 osób) podczas targów Motor Show Poznań 2017 w terminie od 06.04.2017r. do 09.04.2017r. obejmująca:

- dostarczenie dwóch pełnowartościowych posiłków każdego dnia w formie: śniadania około godziny 12.00 w formie kanapek i sałatki oraz obiadu w formie zupy/kremu i drugiego dania wraz z napojem około godziny 16.00 (drugie danie powinno uwzględniać następującą gramaturę: mięso/ryba 200g; surówka 140g; dodatki skrobiowe 200g). Szczegółowe menu zostanie ustalone pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym po podpisaniu umowy.

- ciągły serwis kawowy obejmujący: kawę, herbatę, cytrynę, cukier, mleko, wodę gazowaną i niegazowaną, bufet deserowy, owoce,
zapewnienie własnych naczyń (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze itp.) zgodnie z wymaganiami menu,

- dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie targów Motor Show Poznań 2017,

- świadczenie usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie,

- przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych.

1. Termin realizacji zamówienia: wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w terminie 06.04.2017r. do 09.04.2017r.

2. Warunki udziału w postępowaniu:

A. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

B. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy znajdujący się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykazanie zamówienia we wskazanych terminach.

C. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

D. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a oferentami lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

- pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

3. Warunki płatności: Płatność za wykonaną usługę nastąpi w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT, na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

4. Kryterium oceny oferty: Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

Zamawiający wybierze ofertę, której łączna wartość zamówienia brutto będzie najniższa.

5. Opis sposobu przygotowania oferty: Oferty należy składać na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

6. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia Zapytania ofertowego, tj. do 16.03.2017r. do godziny 18.00 osobiście do siedziby firmy „KALIŃSKI” Włodzimierz Kaliński, Chyby, ul. Szamotulska 40, 62-081 Przeźmierowo, przesłać pocztą, kurierem, faksem na numer (61) 814 27 77 lub mailowo na adres: hubert@kalinski.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznik:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy